صبح صادق، قدرت کاذب شکست           رشته های دام اهریمن گسست
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                 (حمید سبزواری)
 
  صبح صادق،صبح سحر،صبح زود: هنگامی که روشنی آفتاب در سیاهی شب به خوبی نمایان گردد پگاه دوم،صبح دوم یا صبح صادق وار گفته می شود. صبح کاذب،صبح نخستین:صبحی است قبل از صبح صادق که چند لحظه ظاهر و سپس ناپدید شود.صبح اول،صبح دروغین یا فجر کاذب نامیده می شود.
 
 صادق: راستگو،پیدا و آشکار           کاذب: دروغگو،دروغین          اهریمن:منشا بدی،شیطان
 
معنی بیت: صبح طلوع کرد (امام آمد) و شکوه و قدرتِ صبح کاذب (رژیم شاهنشاهی) را در هم شکست و تار و پود دام شیطان ( شاه و عاملانش) را نابود کرد./معنی دوم: صبح راستین  و حقیقی،پرده ی دروغین شب را کنار زد و تار و پود دام شیطان را در هم شکست./معنی سوم: انقلاب اسلامی،قدرت ستمگر و دروغین را در هم شکست و چهره ی شیطانی آن را از میان برداشت.
 
 
 

  واژه

      معنی

   واژه

        معنی

  آرمان

  آرزو

  زایا

 زاینده

  انسجام

 پیوستگی،یک پارچگی

  فرو پاشی

 از بین رفتن،در هم ریختن

  ایثار

 از خود گذشتگی

  کرامت

 بزرگواری،جوانمردی 

  باطن

  درون هر چیز، حقیقت،اصل

  محتوا

 درون مایه،چیزی که چیز دیگر را در بر گیرد

  بنیاد

  اساس

  معارف

 علوم،دانشها

  بنیان گذار

  مؤسس

  معاصر

 هم زمان،هم دوره

  تحوّل

  دگرگونی

  معیار

 اندازه و پیمانه

  تعهّد

  پیمان بستن

  مَنِش

 سرشت،طبیعت،خُلق و خو

  حَماسه

  دلیری

  نشاط آور

 شادی بخش

  دیار

  سرزمین

  ولایت

 سرپرستی،رهبری دینی

  رایحه

  بو،بوی خوش

  ویژه

 مخصوص،برگزیده


 نکات برجسته ی درس:

۱-نخستین ابزار پیدایش ادبیّات، زبان است.

۲-زبان، عامل انسجام و وحدت همه ی اقوام یک سرزمین است.

۳-زبان هر جامعه در هر دوره ای، نماینده ی فکر و فرهنگ همان روزگار است.

۴-اصولاً کلید شناخت هر ملّتی، ادبیّات آن ملّت است.

۵-ادبیّات انقلاب، آیینه ی انقلاب است و در درون مایه و محتوای آثار و افکار پدید آمده است و عشق، شور، رادمردی، دین باوری و ایثار در آن موج می زند و آرمان های انقلاب اسلامی را در خود جای داده است.


  دانش های زبانی و ادبی:

 نکته ی اوّل

 جمله از نهاد و گزاره تشکیل می شود.

 نهاد: قسمتی از جمله است که در باره ی آن خبر یا توضیحی گفته می شود ، نهاد معمولاًدر اوّل جمله می آید.

گزاره: همان خبر یا توضیحی است که در مورد نهاد گفته می شود.گزاره قسمت های مختلفی (مانند مفعول،مسند،متمّم،فعل و. . .)را در بر می گیرد؛امّا فعل مهم ترین جزء گزاره است.

فعل معمولاًدر پایان جمله آورده می شود.

مثال: دین اسلام ، روح تازه ای در ایرانیان دمید.

            نهاد                     گزاره

 ویژگی های فعل:

۱- زمان:گذشته (ماضی )، حال (مضارع)،آینده (مستقبل). رفتم (ماضی)- می روم (مضارع)- خواهم رفت (مستقبل)

۲- بن (جزء ثابت):

الف) بن ماضی: با استفاده از ضمیر او و شکل ساده ی گذشته ی فعل به بن ماضی دست می یابیم.مثال: می رفتیم که می شود او رفت. بنابر این بن ماضی آن، (رفت) است.

ب) بن مضارع: فعل را به صورت امر به کار می بریم و سپس ب امر را حذف می کنیم.مثال: برو که پس از حذف ب بن مضارع که رو می باشد به دست می آید.

۳- شناسه (جزء متغیّر): ( شخص و شمار فعل را نشان می دهد.)

 در فعل های ماضی ــَ م   ،   ی   ، ـ ، یم  ،  ید  ،   ــَ ند  ( فعل های ماضی سوم شخص مفرد شناسه ندارند، مانند خورد، نوشت )

 در فعل های مضارع :    ــَ م   ،   ی   ،   ــَ د   ،   یم   ،   ید   ،   ــَ ند

۴- شخص: اوّل شخص، دوم شخص، سوم شخص

۵- شمار: مفرد، جمع

مثال: رفتیم: ( زمان: ماضی)، ( بن: رفت)، ( شناسه: یم)، (شخص: اوّل شخص)، (شمار: جمع

 نکته ی دوم

کلمه ها و جمله ها و نوشته ها مانند ظرف هایی هستند که فکر و باور نویسنده را در خود جای می دهد.

 تاريخ : چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۱ | 22:6 | نویسنده : م. تاجیک |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.